Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Фирма „МОБИКОЛОР“ ООД започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.089-3925-C01/29.10.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца от датата на подписване на договора – 29.10.2021-29.01.2022

Място на изпълнение: гр. Асеновград, Промишлена зона „Север“

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева, от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.